Print
Nov 20
 • Varsity

Practice

Monday 10:00 AM - 12:00 PM

Nov 21
 • Varsity

Practice

Tuesday 10:00 AM - 12:00 PM

Nov 27
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 6:00 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 6:00 PM

Nov 29
 • Varsity
 • game

Oakwood

 • Win
 • 1-0

7-0

0
0
Nov 30
 • Varsity

Practice

Thursday 4:00 PM - 6:00 PM

Dec 01
 • Varsity
 • game

@ Beverly Hills

 • Win
 • 2-0

1-0

0
0
Dec 04
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 6:00 PM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 6:00 PM

Dec 06
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:00 PM

Dec 07
 • Varsity
 • game

Mayfield

 • Win
 • 3-0

4-3

0
0
Dec 08
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:00 PM

Dec 11
 • Varsity
 • game

Heritage Christian

 • Win
 • 4-0

8-0

0
0
Dec 12
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Dec 13
 • Varsity
 • game

Buckley

 • Win
 • 5-0

7-0

0
0
Dec 14
 • Varsity

Practice

Thursday 4:00 PM - 5:30 PM

Dec 27
 • Varsity

Practice

Wednesday 10:00 AM - 12:00 PM

Dec 28
 • Varsity

Practice

Thursday 10:00 AM - 12:00 PM

Dec 29
 • Varsity

Practice

Friday 10:00 AM - 12:00 PM

Dec 30
 • Varsity

Practice

Saturday 10:00 AM - 12:00 PM

Jan 02
 • Varsity

Practice

Tuesday 10:00 AM - 12:00 PM

Jan 03
 • Varsity
 • game

@ Crossroads

 • Win
 • 6-0

2-1

0
0
Jan 04
 • Varsity

Practice

Thursday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 05
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 08
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 09
 • Varsity
 • game

Brentwood School

 • Win
 • 7-0

1-0

0
0
Jan 10
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Windward

 • Win
 • 8-0

3-2

0
0
Jan 15
 • Varsity

Practice

Monday 10:00 PM - 12:00 PM

Jan 16
 • Varsity
 • game

Viewpoint

 • Win
 • 9-0

5-2

0
0
Jan 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 18
 • Varsity
 • game

Crossroads

 • Loss
 • 9-1

1-0

0
0
Jan 19
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 22
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 23
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 24
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 25
 • Varsity
 • game

@ Brentwood School

 • Tie
 • 9-1-1

2-2

0
0
Jan 26
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 29
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Jan 30
 • Varsity
 • game

Windward

 • Tie
 • 9-1-2

1-1

0
0
Jan 31
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 01
 • Varsity
 • game

@ Viewpoint

 • Loss
 • 9-2-2

2-1

0
0
Feb 02
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 05
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 06
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 07
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 08
 • Win
 • 10-2-2

4-0

0
0
Feb 09
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 10
 • Win
 • 11-2-2

2-0

0
0
Feb 14
 • Win
 • 12-2-2

4-1

0
0
Feb 15
 • Varsity

Practice

Thursday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 16
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 17
 • Win
 • 13-2-2

2-1

0
0
Feb 20
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 21
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 22
 • Varsity

Practice

Thursday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 23
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 24
 • Loss
 • 13-3-2

2-0

0
0
Feb 26
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 27
 • Loss
 • 13-4-2

4-0

0
0
Feb 28
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Feb 29
 • 13-4-2

0-0

0
0
Mar 01
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 5:30 PM

Mar 02
 • 13-4-2

0-0

0
0